Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine

Veebipood footcare.ee funktsionaalseks toimimiseks tulenevast vajadusest koguda ja säilitada isikuandmeid, oleme võtnud endale ka kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, säilitamist, turvalisust ning võimalikku kustutamist.

footcare.ee veebipoes talletatavate isikuandmete vastutav töötleja on Foot Care Center OÜ (registrikood 11883907), kelle tegevus sellel veebilehel on kooskõlas kõigi asjakohaste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega (sealhulgas ka isikuandmete kaitse üldmääruse, GDPR’iga) ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Foot Care Center OÜ’le nõusoleku enda isikuandmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta saates klienditoele emaili (info@footcare.ee), või tehes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse mujal. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Isikuandmed on Sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida footcare.ee kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna sellest koheselt teada footcare.ee klienditoele (info@footcare.ee).

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis, kauba kohaletoimetamise aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näiteks meie salongis);
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie salongis või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (kaupade ja teenuste maksumus, ostuajalugu)

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemine toimub Foot Care Center OÜ juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ning potentsiaalsete tarbijavaidluste lahendamiseks).

Isikuandmeid kasutatakse ka kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Muid andmeid nagu veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi identifikaatoreid võidakse koguda veebikasutusstatistika tegemiseks.

Andmete edastamine

Isikuandmed võidakse edastada veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress võidakse edastada kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Foot Care Center OÜ on footcare.ee veebipoe isikuandmete vastutav töötleja, Foot Care Center OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Kõiki Jalakaubamaja e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal tagab mistahes andmete turvalisuse selle liikumisel veebibrauserist Jalakaubamaja serveritesse ja tagasi. Ka krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Isikuandmeid, ning Jalakaubamaja servereid, hoitakse Amazon AWS pilvelahendus teenustes, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil – täpsemalt Frankfurdis. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning samuti ka USA ettevõtetele, kes on liitunud “Privacy Shield” andmekaitse raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on ainult veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Foot Care Center OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete pikajaline säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse kliendi isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise kohustuse täitmiseks või potentsiaalsete tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Andmetega tutvumine, kustutamine ja vaidluste lahendamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel (info@footcare.ee).

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@footcare.ee).

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) või kohtu poole. AKI näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks (info@aki.ee).

Privaatsuspoliitika võimalikud muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki privaatsuspoliitikaga nõustunud kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana Jalakaubamaja kodulehel.